FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, napisz do nas wypełniając formularz kontaktowy:

Chrzest Święty powinien być zgłoszony u proboszcza parafii przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym jego terminem.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny parafii spotyka się  z rodzicami, aby spisać potrzebne dane dziecka na podstawie aktu urodzenia USC w celu dokonania wpisu w kartotece parafialnej. Przeprowadza także rozmowę na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych.

Rodzice chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub członkami Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony, (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Dopuszczalne jest, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego.

Chrzestni pochodzący spoza parafii ochrzczonego  powinni przedstawić zaświadczenie o prawie do bycia chrzestnym, które wystawia proboszcz macierzystej parafii chrzestnego. Jeśli rodzic nie jest ewangelikiem musi przedstawić podobne zaświadczenie (chrztu, lub I komunii) ze swojej parafii.

Dorośli katechumeni przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego na poziomie kursu nauki konfirmacyjnej. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Chrztu Świętego udziela się podczas nabożeństwa bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii.

Opłaty za Chrzest Święty nie są pobierane.

Aby zawrzeć Ślub w Kościele Ewangelicko-Augsburskim należy osobiście stawić do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 6 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed ślubem.

Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do parafii wcześniej umawiając się na rozmowę z proboszczem.

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Wystrój kościoła, dodatkowe kwiaty, itp. Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie w porozumieniu z duchownym. W tym celu należy również skontaktować się z kościelnym oraz z organistą celem omówienia szczegółów przebiegu uroczystości.

Małżeństwo osób rozwiedzionych.
Kościół Ewangelicko – Augsburski w RP stoi na biblijnym stanowisku nierozerwalności małżeństwa. Tam jednak, gdzie małżeństwo uległo rozpadowi i zostało rozwiedzione wyrokiem Sądu, przyjmuje do wiadomości istniejący stan rzeczy jako wynik ludzkiego grzechu i zatwardziałości serc. Kościół nie przeprowadza postępowania rozwodowego.

Osoba rozwiedziona, pragnąca wstąpić w nowy związek małżeński, zobowiązana jest uzyskać dyspensę Biskupa Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego, który zajmie stanowisko po zaopiniowaniu wniosku przez właściwego Proboszcza.

Małżeństwo osób o różnej przynależności wyznaniowej, religijnej lub światopoglądowej.
Ewangelicy podejmujący decyzję życia w małżeństwie zróżnicowanym co do wyznania lub światopoglądu zobowiązani są nie tylko do zachowania wierności Bogu i Kościołowi w osobistym życiu, ale też przy wszelkim poszanowaniu współmałżonka, do nadania domowi ewangelickiego charakteru, a zwłaszcza do wychowania dzieci w Kościele Ewangelicko–Augsburskim.

Właściwym do zawierania małżeństwa, w którym tylko jedna ze stron jest ewangelicka, jest kościół Parafii strony ewangelickiej i porządek liturgiczny Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego. Takie małżeństwo winno być zawierane wobec duchownego Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.

W przypadku zawierania małżeństwa przez ewangelika wyznania augsburskiego z ewangelikiem wyznania reformowanego lub metodystycznego asystującym może być adekwatnie duchowny Kościoła Ewangelicko–Reformowanego lub Kościoła Ewangelicko–Metodystycznego.

Członek innego Kościoła, który pragnie zawrzeć małżeństwo w Kościele Ewangelicko–Augsburskim zwraca się do swojego proboszcza z prośbą o możliwość uzyskania dyspensy jego Kościoła.

Zabrania się, przed lub po zawarciu małżeństwa w Kościele Ewangelicko – Augsburskim, stosować inne religijne zawarcie tegoż małżeństwa w celu wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej. W przypadku zawarcia małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania lecz nie co do religii, w Kościele Ewangelicko – Augsburskim dopuszcza się obecność duchownego reprezentującego Kościół drugiej strony.

Analogicznie w przypadku zawierania małżeństwa zróżnicowanego co do wyznania w innym Kościele chrześcijańskim dopuszcza się obecność duchownego ewangelickiego.

Jeśli zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych), należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe. Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego) .

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu lub podjąć je osobiście.

W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie ciała przez zakład. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej by spisać kościelny akt zgonu do Księgi Zmarłych. Datę i godzinę pogrzebu można uzgodnić zaraz po stwierdzeniu zgonu. Informację o pogrzebie po ustaleniach z księdzem proboszczem należy przekazać Zakładowi pogrzebowemu oraz podać do wiadomości poprzez ogłoszenie.

Przed uroczystością pogrzebową należy skontaktować z księdzem, aby dostarczyć dane w którym wymienione są osoby związane ze zmarłym.

W myśl przepisów prawa kościelnego każdy członek Parafii, który został konfirmowany i ukończył 18 lat, zobowiązany jest do płacenia składek parafialnych.

Składki te powinny wynosić co najmniej 1% dochodu.

W uzasadnionych przypadkach Rada Parafialna może zwolnić od tego obowiązku pojedynczych parafian bądź też określone grupy społeczne np. uczniów, studentów, bezrobotnych, czy też rodziny przeżywające okresowe trudności finansowe.

Poprzez opłacenie lub zwolnienie ze składki za ubiegły rok nabywa się czynne prawo wyborcze.

Z wpłacanych przez parafian składek kościelnych finansowana jest działalność parafii, administrowane są budynki parafialne, wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników parafii, odprowadzana jest składka diecezjalna oraz ogólnokościelna.

Dlatego tak ważnym dla naszej parafii jest regularne opłacanie składek kościelnych.

Zachęcamy do cyklicznych wpłat, które można realizować np. przez stałe, miesięczne zlecenia bankowe, rozkładając roczną należność na 12 mniejszych kwot.

Numer konta Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Wiśle Czarnem, na które można dokonywać wpłat:

Bank: PKO BP
24 1020 1390 0000 6202 0109 1271
tytuł: ofiara na cele kultu religijnego (składka)

Za regularne opłacanie składki kościelnej serdecznie dziękujemy.

Wstąpienie do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego osób nieochrzczonych odbywa się przez Chrzest Święty.

Wstąpienie ochrzczonych chrześcijan do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następuje po odpowiednim, dłuższym przygotowaniu i zapoznaniu się z zasadami luteranizmu.

Publiczny akt przystąpienia do wspólnoty wierzących odbywa się w czasie nabożeństwa z Sakramentem Ołtarza.

W uzasadnionych przypadkach akt wstąpienia może nastąpić w odrębnej uroczystości. Wstępującemu towarzyszą świadkowie wyznania ewangelickiego (co najmniej dwóch). Osoby te po uroczystości wraz z wstępującym do Kościoła oraz księdzem prowadzącym uroczystość, podpisują protokół wstąpienia do Kościoła.

Wybierz temat i napisz do nas

Jeżeli chcesz porozmawiać na nurtujący temat, zadać pytanie, czegoś się dowiedzieć lub po prostu załatwić jakieś sprawy kancelaryjne – wypełnij formularz i prześlij wiadomość.