Parafia
Wisła Czarne

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Biblijne hasło roku 2024

Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości.

1 Kor 16,14 (BE)

Jesteśmy częścią wspólnoty

Kościół luterański wyodrębnił się w XVI wieku w wyniku odnowy zapoczątkowanej przez ks. Marcina Lutra. 31 października 1517 roku ogłosił on 95 tez sprzeciwiających się nadużyciom w praktyce pokutnej późnośredniowiecznego Kościoła. Rys teologiczny Reformacji odzwierciedlają zasady: solus Christus – tylko Chrystus, sola gratia per fide – tylko z łaski przez wiarę, sola Scriptura – tylko Pismo, solum Verbum – tylko Słowo, które do dzisiaj wyznaczają kierunki działań i rozwoju Kościoła luterańskiego w Polsce i na świecie.

Nazwa Kościoła nawiązuje do Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie oraz wyznania wiary Reformacji odczytanego w Augsburgu w 1530 roku przed cesarzem Karolem V. Wyznanie Augsburskie zostało opracowane przez reformatora Filipa Melanchtona. Jest ono jedną z ksiąg wyznaniowych (doktrynalnych) luteranizmu. Księgi wyznaniowe prezentują luterańskie spojrzenie na Pismo Święte.

Nabożeństwa

Nabożeństwo niedzielne godz. 8.45

W trakcie nabożeństwa szkółka niedzielna

Nabożeństwo niedzielne w kaplicy „Na Zameczku”, godz. 10.45

 

OnLine

Zapraszamy na transmisje LIVE nabożeństw  niedzielnych z naszej parafii na FaceBook-u i YouTube. Początek transmisji o godz. 8.45

Wierzymy, że

Tylko Jezus Chrystus (solus Christus) jest Odkupicielem, który poniósł śmierć na krzyżu za grzechy ludzkości i zmartwychwstał. Dlatego nie ma zbawienia poza Osobą Jezusa Chrystusa. Jego Ofiara na krzyżu Golgoty dokonana została raz na zawsze, stając się udziałem wszystkich, którzy z wiarą słuchają i przyjmują do swego życia Słowo Boga. 1 List do Koryntian 1,23; 1 List do Tymoteusza 2,5–6.

Tylko z Bożej łaski przez wiarę (sola gratia per fidem) grzesznik jest usprawiedliwiony (zbawiony) dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wiara jest zaufaniem Bogu, a nie zasługą względem Niego. Posłuszeństwo woli Bożej i dobre uczynki są owocami wiary, która jest czynna w miłości do Boga i bliźniego. List do Rzymian 3,23–24; List do Rzymian 6,23; List do Galacjan 5,6.

Tylko Pismo Święte (sola Scriptura) jest źródłem poznania objawienia Boga i drogowskazem dla wiary i życia każdego chrześcijanina. Pismo Święte ma w życiu Kościoła nadrzędne znaczenie. Tradycja, dogmaty i zwyczaje kościelne są oceniane według Pisma Świętego. 2 List do Tymoteusza 3,16.

Tylko Słowo (solum Verbum) – Duch Święty budzi wiarę poprzez Słowo Boże głoszone (zwiastowane) w kazaniu i sakramentach. 1 Księga Mojżeszowa 1; List do Hebrajczyków 4,12.

Co nas wyróżnia?

Modlimy się i powierzamy tylko Trójcy Świętej czyli Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Nie praktykujemy kultu świętych i Marii, jednak zachęcamy do naśladowania ich wiary i pobożności.

Ukrzyżowany i Zmartwychwstały stoi w centrum duchowości ewangelickiej. Stąd też szczególne znaczenie dla Kościoła ma Wielki Piątek, upamiętniający ukrzyżowanie Zbawiciela, którego śmierć dała nam zbawienie i nadzieję na życie wieczne

Kościół uważamy za jeden, święty, powszechny i apostolski. Jest on wspólnotą świętych (wierzących), w której wiernie zwiastowana jest Ewangelia i zgodnie z nią udzielane są sakramenty.

Dwa sakramenty ustanowione przez Jezusa Chrystusa, w których obietnice zawarte w Słowie Bożym łączą się z widzialnymi znakami:

– w Chrzcie Świętym woda łączy się ze Słowem Bożej obietnicy zbawienia, uwolnienia od śmierci i odpuszczenia grzechów. Chrzest przyjmowany jest wiarą i realizuje się w codziennym nawróceniu. Chrzest udzielany jest dzieciom i nieochrzczonym dorosłym;

– w Wieczerzy Pańskiej dzięki Słowu Bożemu, otrzymujemy prawdziwe ciało i krew Chrystusa w chlebie i winie, a wraz z nimi odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. Wieczerza Pańska udzielana jest wszystkim pod dwoma postaciami.

Praktykujemy spowiedź jako wyznanie grzechów i przyjęcie odpuszczenia, która może mieć charakter indywidualny przed Bogiem, przed spowiednikiem i powszechny w czasie nabożeństwa.

Powszechne kapłaństwo ochrzczonych w Kościele luterańskim, zakłada, że każdy ochrzczony ma dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa bez konieczności odwoływania się do innych pośredników (kapłanów czy świętych). Poprzez Chrzest Święty jesteśmy powołani do odpowiedzialności za Kościół. 1 List Piotra 2,5.9

Rola duchownego (diakona, księdza i biskupa) obejmuje: zwiastowanie Słowa Bożego (kaznodziejstwo), udzielanie sakramentów i sprawowanie duchowej opieki nad wierzącymi (duszpasterstwo). Duchownych nie obowiązuje celibat.

Polecamy

Dane kontaktowe
Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wisle Czarnem
Proboszcz parafii
ks. Marek Michalik

Wspierają naszą działalność

Wybierz temat i napisz do nas

Jeżeli chcesz porozmawiać na nurtujący temat, zadać pytanie, czegoś się dowiedzieć lub po prostu załatwić jakieś sprawy kancelaryjne – wypełnij formularz i prześlij wiadomość.